Declarație privind protecția datelor

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ÎN TEMEIUL RGPD – VERSIUNEA APRILIE 2018I. NUMELE ȘI ADRESA OPERATORULUI DE DATE
Operatorul de date în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor și al altor legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și al altor reglementări privind protecția datelor este:
Firma Hörnschemeyer Dächer GmbH & Co. KG Dachdeckerbetrieb
Siemensstrasse 6, 49134 Wallenhorst Deutschland
Telefon 05407 349 49 0
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Website: www.hoernschemeyer-daecher.de
NUMELE ȘI ADRESA RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR
Responsabilul cu protecția datelor al operatorului de date este


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR


1. DOMENIUL DE APLICARE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Colectăm și utilizăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care este necesar pentru a oferi un site web funcțional și pentru a furniza conținutul și serviciile noastre. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se realizează în mod regulat numai cu acordul utilizatorului. O excepție este valabilă în cazurile în care consimțământul prealabil nu poate fi obținut din motive concrete, iar prelucrarea datelor este permisă prin prevederile legale.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul General al UE privind Protecția Datelor (RGPD).
În cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte integrantă, se aplică art. 6 alin. (1) lit. b.

RGPD ca temei juridic. Acest lucru se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale.
În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care este supusă societatea noastră, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. c din RGPD.
În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. d din RGPD.
În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra interesului anterior, art. 6 alin. (1) lit. f din RGDP servește drept temei juridic pentru prelucrare.

ȘTERGEREA DATELOR ȘI DURATA DE STOCARE
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce nu mai este valabil scopul stocării. De asemenea, datele pot fi stocate în cazul în care acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în regulamentele, legile sau alte dispoziții ale UE cărora li se supune operatorul de date. De asemenea, datele vor fi blocate sau șterse în cazul în care expiră o perioadă de stocare prevăzută de standardele menționate anterior, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea sau executarea unui contract.

PUNEREA LA DISPOZIȚIE A SITE-ULUI WEB ȘI CREAREA DE FIȘIERE JURNAL


1. DESCRIEREA ȘI DOMENIUL DE APLICARE A PRELUCRĂRII DATELOR
De fiecare dată când site-ul nostru este accesat, sistemul nostru colectează automat date și informații de la sistemul informatic al computerului care îl accesează.
Se colectează următoarele date:

(1) Informații despre tipul și versiunea browserului utilizat
(2) Data și ora accesului
(3) Site-urile web de pe care sistemul utilizatorului accesează site-ul nostru web
(4) Paginile de Internet care sunt accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru webTEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR
Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor este art. 6 alin. (1) lit. f din RGPD. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite ca site-ul web să fie transferat pe computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.
Aceste scopuri constituie, de asemenea, interesul nostru legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din RGPD.

DURATA DE STOCARE
Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. În cazul colectării de date pentru punerea la dispoziție a site-ului web, acest lucru se întâmplă atunci când sesiunea respectivă s-a încheiat.

POSIBILITATEA DE OPOZIȚIE ȘI DE ȘTERGERE
Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișierele jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului web. Prin urmare, nu există nicio posibilitate de contestare din partea utilizatorului.

UTILIZAREA MODULELOR COOKIE
a) Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Site-ul nostru web nu utilizează module cookie.

BULETIN INFORMATIV


1. DESCRIEREA ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR Nu trimitem buletine informative.


FORMULAR DE CONTACT ȘI CONTACT PRIN E-MAIL


1. DESCRIEREA ȘI DOMENIUL DE APLICARE A PRELUCRĂRII DATELOR
Pe site-ul nostru web este disponibil un formular de contact care poate fi utilizat pentru a fi contactați în format electronic. În cazul în care un utilizator utilizează această opțiune, datele introduse în masca de introducere a datelor ne vor fi transmise și vor fi stocate.
Aceste date sunt:

Nume, date de contact, inclusiv telefon și e-mail, date despre ofertă, solicitarea clientului.


Următoarele date sunt, de asemenea, stocate în momentul trimiterii mesajului:

- Nu există date suplimentare.
Consimțământul dumneavoastră este obținut pentru prelucrarea datelor ca parte a procesului de transmitere și se face trimitere la această declarație de protecție a datelor.


În mod alternativ, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz vor fi stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise prin e-mail.


În acest context nu se vor transmite niciun fel de date unor terțe părți. Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. (1) lit. a din RGDP, dacă utilizatorul și-a dat consimțământul.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail este art. 6 alin. (1) lit. f din RGPD. În cazul în care contactarea prin e-mail are ca scop încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este art. 6 alin. (1) lit. b din RGPD.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de introducere a datelor ne servește doar pentru a procesa contactarea. În cazul contactului prin e-mail, acest lucru constituie, de asemenea, interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.
Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de transmitere sunt utilizate pentru a preveni utilizarea abuzivă a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.

DURATA DE STOCARE
Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor cu caracter personal din masca de introducere a datelor din formularul de contact și a celor transmise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate deduce din circumstanțe că problema în cauză a fost clarificată în mod concludent.
Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de transmitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.POSIBILITATEA DE OPOZIȚIE ȘI DE ȘTERGERE
Utilizatorul are opțiunea de a-și revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale personale. În acest caz, conversația nu mai poate fi continuată.


Exemplu: e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Text: vă rugăm să ștergeți toate datele stocate despre mine în termen de 7 zile.
În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în cursul contactării noastre vor fi șterse.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată în sensul RGPD și aveți următoarele drepturi în relația cu operatorul de date:

1. DREPTUL LA INFORMAȚIE
Puteți solicita o confirmare din partea operatorului de date cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de noi.
În cazul în care a avut loc o astfel de prelucrare, puteți solicita următoarele informații de la operatorul de date:
(1) scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

(2) categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

(3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal care vă privesc;
(4) durata planificată a stocării datelor cu caracter personal care vă privesc sau, în cazul în care nu este posibilă furnizarea de informații specifice în acest sens, criteriile de stabilire a perioadei de stocare;
(5) existența unui drept de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, a unui drept privind restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
(6) dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere;

(7) toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
(9) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) RGPD, precum și – cel puțin în cazurile respective – informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest context, puteți solicita să fiți informat cu privire la

garanțiile adecvate în conformitate cu articolul 46 din RGPD în legătură cu transferul datelor.

DREPTUL LA RECTIFICARE
Aveți dreptul la rectificare și/sau completare față de operatorul de date în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate care vă privesc sunt incorecte sau incomplete. Operatorul de date trebuie să efectueze imediat corecția.

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII
În următoarele condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:
(1) în cazul în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal care vă privesc, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
(2) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării acestora;
(3) operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale sau
(4) în cazul în care v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul (1) RGPD și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricționată, aceste date pot fi prelucrate – fără a fi stocate – numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
În cazul în care restricționarea prelucrării a fost limitată în conformitate cu condițiile de mai sus, veți fi informat de către operatorul datelor înainte de ridicarea restricției.

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR

A) OBLIGAȚIA DE ȘTERGERE
Aveți dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(1) Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
(2) Vă revocați consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a sau art. 9 alin. (2) lit. a din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
(3) Vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alineat (1) RGPD și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare, sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alineat (2) RGPD.
(4) Datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate în mod ilegal.

(5) Ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc este necesară pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
(6) Datele cu caracter personal care vă privesc au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu art. 8 alineat (1) din RGPD.

INFORMAȚII CĂTRE TERȚE PĂRȚI
În cazul în care operatorul de date a făcut publice datele cu caracter personal care vă privesc și este obligat să le șteargă în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din RGPD, operatorul, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături către aceste date cu caracter personal sau a oricărei copii sau reproduceri a acestora.

EXCEPȚII
Dreptul la ștergere nu există în măsura în care prelucrarea este necesară

(1) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

DREPTUL LA INFORMARE
În cazul în care v-ați exercitat dreptul de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării împotriva operatorului de date, operatorul este obligat să notifice toți destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal care vă privesc cu privire la această rectificare sau ștergere a datelor sau la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.
Aveți dreptul de a fi informat de către operatorul de date cu privire la acești destinatari.


DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Aveți, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicat de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în măsura în care
(1) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alineat (1) lit. a RGPD sau art. 9 alin. (2) lit. A RGPD sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b RGPD și
(2) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie transmise direct de la un operator la altul, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest lucru nu trebuie să aducă atingere libertăților și drepturilor altor persoane.
Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

DREPTUL LA OPOZIȚIE
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) din RGPD, inclusiv crearea de profiluri în temeiul acestor dispoziții.
Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul unui astfel de marketing, care include crearea de profiluri în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.
În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal care vă privesc nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.
Fără a aduce atingere –Directivei 2002/58/CE–, aveți posibilitatea de a vă exercita dreptul de opoziție în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale prin intermediul unor proceduri automatizate pentru care se utilizează specificații tehnice.


DREPTUL DE A REVOCA DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

LUAREA AUTOMATĂ A DECIZIILOR ÎN CAZURI INDIVIDUALE, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri – care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia

(1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operatorul de date,
(2) este autorizată de legislația Uniunii sau de legislația statelor membre căruia i se supune operatorul de date și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime, sau
(3) cu consimțământul dumneavoastră expres.

Cu toate acestea, aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 alin. (1) din RGPD, cu excepția cazului în care se aplică art. 9 alin. (2) lit. a sau g din RGPD și au fost luate măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dumneavoastră legitime.
În cazurile menționate la alineatele (1) și (3), operatorul de date pune în aplicare măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

DREPTUL DE A DEPUNE O RECLAMAȚIE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE
Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă prevederile RGPD.
Autoritatea de supraveghere la care s-a depus reclamația informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul reclamației, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul articolului 78 RGPD.

 

Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Matomo

Operatorul de date a integrat componenta Matomo pe acest site web. Matomo este un instrument software cu sursă deschisă pentru analiza web. Analiza web reprezintă colectarea, compararea și evaluarea datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Printre altele, un instrument de analiză web colectează date despre site-ul web de pe care o persoană vizată a ajuns pe un site web (așa-numita pagină de referință), ce pagini individuale ale site-ului web au fost accesate sau cât de des și pentru cât timp a fost vizualizată o pagină individuală. Analiza web este utilizată în principal pentru a optimiza un site web și pentru a analiza costurile și beneficiile publicității pe internet.

Programul este operat pe serverul operatorului de date, iar fișierele jurnal relevante pentru protecția datelor sunt stocate exclusiv pe acest server.

Scopul componentei Matomo este de a analiza fluxul de vizitatori de pe site-ul nostru web. Operatorul de date utilizează datele și informațiile obținute pentru a analiza utilizarea acestui site web în vederea întocmirii de rapoarte online care să prezinte, printre altele, activitățile de pe paginile noastre de Internet.

Matomo plasează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. A fost deja explicat mai sus ce sunt modulele cookie. Prin setarea modulului cookie, putem analiza utilizarea site-ului nostru web. De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este solicitat automat de către componenta Matomo să transmită date către serverul nostru în scopul analizei online. Ca parte a acestui proces tehnic, obținem date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei în cauză, care ne servește, printre altele, să urmărim originea vizitatorilor și a clicurilor.

Modulele cookie sunt utilizate pentru a stoca informații personale, cum ar fi ora de acces, locația de unde a fost inițiată o accesare și frecvența vizitelor pe site-ul nostru. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet utilizată de persoana vizată, sunt transmise către serverul nostru. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de către noi. Nu transmitem aceste date cu caracter personal unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice în orice moment setarea de module cookie de către site-ul nostru web, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de module cookie. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Matomo să salveze un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un modul cookie deja setat de Matomo poate fi șters în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune și de a împiedica colectarea datelor generate de Matomo în legătură cu utilizarea acestui site web. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să seteze "Do Not Track" în browserul său.

Cu toate acestea, în cazul în care este setat modulul cookie de dezactivare, este posibil ca persoana vizată să nu mai poată utiliza pe deplin site-ul web al operatorului de date.

Informații suplimentare și prevederile în vigoare privind protecția datelor de la Matomo sunt disponibile la adresa https://matomo.org/privacy/.


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.